top of page

Handelsbetingelser og vilkår

Er gældende fra 01. januar 2022 og erstatter tidligere vilkår.

1. Aftaleindgåelse

1.1 WaterWebTools ApS, CVR-nr. 42040118 (herefter “WaterWebTools”) stiller en række softwareydelser (herefter samlet ”Applikationen”) til rådighed for kunder (”Kunden”), som ønsker at anvende softwaren. Applikationen består af en række produkter (eller pakker) som tilvælges enkeltvis. Nogle produkter har et tilhørende fysisk produkt (herefter samlet “Hardware”), som indgår i det samlede produkt. Der tegnes for hvert produkt et abonnement, der forudbetales for en periode (herefter “Abonnementsperiode”), som fremgår ved bestillingen af produktet.

1.2 Disse abonnementsvilkår (herefter “Vilkårene”) gælder mellem WaterWebTools og Kunden.

1.3 Vilkårene accepteres ved (i) anvendelse af Applikationen på www.asap-forecast.dk, smartphone eller tablet, eller ved (ii) samtykke i forbindelse med oprettelse som bruger eller (iii) på anden måde at tilkendegive accept heraf. Kan du ikke acceptere Vilkårene, skal du omgående ophøre med at anvende Applikationen.

2. Varighed

2.1 Abonnementet træder i kraft jf. periodedefinitioner på faktura eller på det senere tidspunkt, der skriftligt aftales – og løber, indtil periodens slutdato. Hvis produktet indeholder Hardware, træder abonnementet i kraft, når Hardwaren er leveret.

3. Priser og Ændringer

3.1 De til enhver tid gældende abonnementspriser for produkterne vil fremgå ved fakturering. For visse produkter kan der være et opstartsgebyr. Alle angivne priser er ekskl. moms.

3.2 WaterWebTools kan med 1 måneders varsel til starten af kalendermåned ændre priser og øvrige abonnementsvilkår herunder indhold, antal brugere/devices, funktionalitet mv.

3.3 WaterWebTools arbejder løbende på at forbedre Applikationen og de services, der stilles til rådighed for Kunden. Det er derfor nødvendigt, at Applikationen løbende opdateres, eller ændres. Sådanne opdateringer eller ændringer kan ske uden forudgående varsel.

3.4 Fortsat brug af Applikationen efter en ændring af Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår, der løbende gøres tilgængelig på WaterWebTools’s website.

3.5 Ved opdateringer af Applikationen eller ændringer af vilkår, som væsentligt påvirker Applikationens funktionalitet, eller ændring af abonnementspriserne, kan Kunden frem til påbegyndelsen af en ny Abonnementsperiode opsige Abonnementet med et forkortet varsel på en måned til udgangen af en kalendermåned.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Fakturaer og anden kommunikation med Kunden fremsendes til den af Kunden registrerede e-mail eller EAN-nr. Det påhviler Kunden til enhver tid at opdatere Kundens kontaktoplysninger og sikre, at de er korrekte.

4.2 Betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage. Ved for sen betaling sendes en rykker, og der pålægges rente efter rentelovens regler samt rykkergebyr.

4.3 Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 14 dage efter første rykker, spærres Kundens adgang til Applikationen og alle ydelser. Adgangen til Applikationen genåbnes først, når alle restancer, inklusive renter og omkostninger er betalt. WaterWebTools forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling efter spærring af adgangen til Applikationen.

5. Abonnement

5.1 På de i Vilkårene angivne betingelser, giver WaterWebTools Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset adgang til at anvende Applikationen, der stilles til rådighed online som software-as-a-service. Adgangen til Applikationen og produkterne er betinget af Kundens løbende betaling af abonnementet. Kunden erhverver ingen rettigheder til Applikationen eller dele heraf, og brugen af Applikationen må alene ske til egent brug for kundens virksomhed.

5.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge et eller flere produkter i Applikationen til det antal brugere (som udgangspunkt 10 brugere), der fremgår af de valgte abonnementsløsninger.

5.3 Kunden kan tilkøbe yderligere abonnementsløsninger. Nogle løsninger/tjenester kan være forbundet med individuelle vilkår, der skal accepteres ved køb af sådanne tjenester. Disse separate vilkår har forrang for nærværende Vilkår.

5.4 I det omfang produktet indeholder Hardware, stiller WaterWebTools Hardwaren til rådighed for Kunden i abonnementsperioden, som en del af abonnementet. Hardwaren tilhører WaterWebTools, og Kunden erhverver som led i abonnementet alene en brugsret til Hardwaren.

6. Kundens brug af applikationen

6.1 Kunden er ikke berettiget til at give tredjemand adgang til Applikationen, såfremt denne tredjemand er uvedkommende til Kundens drift. Kunden indestår og er ansvarlig for enhver (mis)brug af dennes loginoplysninger.

6.2 I det omfang Abonnementet indeholder et antal forskellige konti, er Kunden udelukkende berettiget til at oprette konti til tredjemand, der arbejder direkte med Kundens drift.

6.3 Kunden har mulighed for at give relevante tredjeparter adgang til sine data igennem Applikationen.

6.4 Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder efter Vilkårene til tredjemand, hverken helt eller delvist.

6.5 Applikationen må alene anvendes til det forudsatte formål, og der må ikke foretages automatiserede udtræk af data fra Applikationen eller gives anden online adgang til Applikationen og de indeholdte data uden særskilt aftale herom. Kunden må ikke videregive eller publicere større sammenstillinger af data fra Applikationen overfor tredjemand, medmindre det alene sker til intern brug for drift af Kundens egen virksomhed.

7. Data

7.1 Kunden ejer og kan frit disponere over egne data, som indsamles som en del abonnementet. WaterWebTools garanterer ikke, at Kunden kan eksportere sine data ved abonnementets ophør.

 

7.2 WaterWebTools påtager sig ingen forpligtelse til at opbevare eller sikre Kundens data efter abonnementets ophør. WaterWebTools vil dog tilstræbe, at Kundens data opbevares i indtil 30 dage efter abonnementets ophør. Det påhviler Kunden selv at foretage nødvendige udtræk af Kundens egne data inden abonnementets ophør.

7.3 WaterWebTools er til enhver tid berettiget til at anvende Kundens data i anonymiseret form med henblik på forbedring af Applikationen og produkterne, samt til at anvende dataene til statistik og analyseformål, herunder ved salg af anonymiserede statistikker og data til tredjemand.

7.4 WaterWebTools er berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med drift, udvikling eller opdatering af Applikationen, herunder til opbevaring af Kundens data.

 

8. Datasikkerhed

8.1 WaterWebTools har truffet rimelige og sædvanlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at Kundens data i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt misbruges, men WaterWebTools kan ikke holdes til ansvar i det tilfælde data tabes af årsager der ligger ud over rimelige og sædvanlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

9. Oppetid

9.1 WaterWebTools tilstræber en oppetid på applikationen på mindst 90%, men garanterer ikke herfor. Applikationen leveres, som den er og forefindes, og WaterWebTools fraskriver sig ethvert ansvar for Applikationens driftsstabilitet. Der tages endvidere forbehold for mistet eller langsom dataforbindelse til Hardware, idet der kan indtræde skader eller defekter på Hardwaren eller forbindelsen i sig selv kan være ustabil eller blive afbrudt.

9.2 I tilfælde hvor dataforbindelsen beror på LoRaWAN eller lignende IoT netværk vil det være driftet af tredjepart (f.eks. Cibicom eller The Things Network) og WaterWebTools kan derfor ikke holdes til ansvar for kortere eller længere nedetider eller tabte forbindelser.

9.3 Planlagte afbrydelser af Applikationen, herunder vedligeholdelse og opdateringer vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 00.00-04.00 CET.

9.4. Uanset pkt. 9.3 kan WaterWebTools med meget kort frist, f.eks. af sikkerhedsmæssige årsager, være nødsaget til at afbryde adgang til Applikationen eller visse funktioner på grund af påkrævede opdateringer m.v. af Applikationen og/eller WaterWebTools’s driftsmiljø for at undgå tab og skader. WaterWebTools vil så vidt muligt informere om dette pr. email, herunder den forventede varighed af hindringen.

10. Hardware

10.1 WaterWebTools ejer alt Hardware, som indgår i Produkterne (pt. begrænset til Minibøje og associerede gateways til dette produkt).

10.2 Hardware leveres til Kunden på den aftalte lokalitet og installeres/udlægges af WaterWebTools. Udgifter til transport til Kunden afholdes af WaterWebTools. Udgifter til eventuel transport af Hardware fra Kunden til WaterWebTools f.eks. i forbindelse med opdatering, reparation eller udskiftning af Hardware afholdes af Kunden uanset årsagen til returneringen. Med mindre andet er aftalt skriftligt sendes Hardware til WaterWebTools hovedkontor adresse. Returneringen af Hardwaren sker for Kundens risiko og Hardwaren skal pakkes forsvarligt.

10.3 Nogle typer Hardware, som f.eks. batterier og specielle sensorer, har en begrænset levetid. WaterWebTools er ansvarlig for at afgøre, hvornår Hardware skal til service eller opdatering for at sikre den ønskede funktion. WaterWebTools sender en besked til Kunden via mail, når den Hardware, som Kunden har i forbindelsen med Applikationen, skal til service eller opdatering. Ved behov for service/opdatering eller udskiftning har WaterWebTools 45 dage efter konstateret behov til at foretage udskiftning, dog afhængig af vejrforhold som umuliggør installation.

10.4 I tilfælde af at hardware ødelægges ved pludselig skade f.eks. vejrlig, hærværk eller tyveri, pålægges Kunden at betale et års leasing af Hardware i henhold til de på det tidspunkt gældende priser, hvorefter nyt Hardware udlægges. Ved gentagne tilfælde forbeholder WaterWebTools sig ret til at opsige Abonnementet.

11. Kunde-ejet og tredjeparts hardware

11.1 WaterWebTools tilbyder også at Applikation anvendes via abonnementsaftale sammen med Kundes egne hardware eller tredjeparts hardware. Er dette tilfældet ligger alt ansvar for hardware ved Kunden. Det er udelukkende Kundens ansvar at opsætte og vedligeholde hardware, samt at sikre datakommunikation til Applikationen. 

12. Immaterielle rettigheder

12.1 Applikationen og de informationer, analyser og kortdata, der kan tilgås via Applikationen, samt alle databaser, er beskyttet efter ophavsretslovgivningen og andre immaterielle rettigheder og tilhører uindskrænket WaterWebTools eller dennes partnere, og Kunden erhverver ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller underliggende informationer, analyser, kortdata, databaser m.v., men alene en tidsbegrænset brugsret efter nærværende Vilkår.

12.2 Kunden er forpligtet til at orientere WaterWebTools om enhver krænkelse af WaterWebTools’ immaterielle rettigheder, som Kunden får kendskab til.

13. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

13.1 WaterWebTools kan uden forudgående samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene til tredjemand.

13.2 Kunden kan ikke overdrage sit abonnement og/eller sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene til tredjemand.

 

14. Ansvarsfraskrivelse

14.1 WaterWebTools stiller alene Applikationen inkl. Hardware og de heri indeholdte services, analyser og data til rådighed, som den er og forefindes, og garanterer ikke for, at dataene er 100 % retvisende eller korrekte. Der er alene tale om et værktøj. Kunden er selv ansvarlig for de konklusioner og handlinger, denne foretager på baggrund af sådanne data, idet dataene alene kan danne grundlag for konklusioner eller handlinger på baggrund af Kundens egen fortolkning heraf. WaterWebTools forudsætter, at Applikations data alene anvendes af professionelle og kompetente personer.

14.2 I tilfælde hvor Abonnementet alene vedrører Applikationen og ikke Hardware (tilfælde hvor der f.eks. udstilles multisondedata fra Kunden eller tredjepart) fralægger WaterWebTools sig et hvert ansvar for drift/vedligehold og kvalitet af data.

 

14.3 WaterWebTools fraskriver sig ethvert ansvar i relation til brug af Applikationen, herunder tab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, eller andre tab som følge af Kundens anvendelse af de tilgængelige analyser og data. Under ingen omstændigheder, inklusiv men ikke begrænset til forsømmelighed, kan WaterWebTools være ansvarlig for specielle eller deraf følgende skader der er et resultat af brugen Applikationen, eller manglende evne til at tilgå data i Applikationen, selv hvis WaterWebTools er blevet informeret omkring muligheden for en sådan skade.

14.4 WaterWebTools fraskriver sig ligeledes ethvert ansvar i relation til brug af Applikationen i forbindelse med erstatnings- og forsikringssager, hvor Applikationen og de heri indeholdte services og data anvendes som evidensgrundlag.

14.5 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget kan WaterWebTools’ samlede ansvar beløbsmæssigt ikke overstige Kundens abonnementsbetalinger til WaterWebTools i 12 måneder forud for den ansvarspådragende begivenheds indtræden.

14.6 Ovenstående fraskrivelse og begrænsninger gælder også ved et eventuelt produktansvar, medmindre ufravigelige lovregler er til hinder for sådanne fraskrivelser og begrænsninger.

15. Tavshedspligt

15.1 WaterWebTools har tavshedspligt om alle informationer, denne måtte komme i besiddelse af om Kunden, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller medmindre WaterWebTools er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en domstol.

 

16 Abonnementets varighed og ophør

16.1 Abonnementsperioden fastsættes i faktura, og såfremt abonnementet ikke forinden periodens udløb er opsagt jf. pkt. 15.2, forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode. Der kan mellem parterne være aftalt en længere abonnementsperiode eller længere bindingsperiode for den første periode.

16.2 Kunden kan ved henvendelse til WaterWebTools opsige eller ændre abonnementet med 1 måneds varsel til udgangen af en abonnementsperiode. WaterWebTools kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel til udløbet af en abonnementsperiode.

16.3 I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse af Vilkårene kan den anden part ophæve samtlige abonnementer, såfremt den misligholdende part ikke har afhjulpet misligholdelsen senest 14 dage efter påkrav fra den anden part.

16.4 Ved Kundens opsigelse før tid jf. pkt. 3.5 eller ved Kundens ophævelse af abonnementet, tilbagebetaler WaterWebTools snarest den forudbetalte andel af den ubrugte del af abonnementet.

17. Lovvalg og værneting

17.1 Vilkårene og parternes retsforhold i øvrigt er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer af parternes samarbejde, herunder Vilkårene eller brug af Applikationerne, skal anlægges ved byretten på WaterWebTools’s hjemsted.

18. Email-kommunikation

18.1 WaterWebTools forbeholder sig retten til at sende servicebeskeder vedrørende Applikationen og de valgte produkter pr. e-mail til Kunden, f.eks. når der kommer opdateringer til Applikationen.

bottom of page